Prekių  įsigyjimo  elektroninėje  parduotuvėje  taisyklės

  1. Elektroninės parduotuvės taisyklės

1.1. Prekes MB “NATECA” elektroninėje  parduotuvėje  gali  įsigyti  ir fiziniai  , ir  juridiniai  asmenys.

1.2.  Pirkėjas  ,įsigydamas   prekes  MB “NATECA”elektroninėje  parduotuvėje , sutinka  su  šiomis  prekių įsigyjimo  taisyklėmis.

1.3.  Pardavėjas  , atsižvelgdamas į galiojančius teisės aktus, turi  teisę  bet  kada  pakeisti,  papildyti   ir pan. elektroninės   parduotuvės  taisykles .  Pirkėjas  vadovaujasi  prekių   įsigijimo  metu  galiojančiomis   prekių  įsigijimo   taisyklėmis  .

1.4. Pirkėjas, elektroninėje  parduotuvėje  susipažinęs  su  prekių  įsigyjimo  taisyklėmis,  pateikęs reikalaujamus  duomenis   ir patvirtinęs  užsakymą , sutinka  su  prekių  įsigijimo  taisyklėmis.

  1. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas  ,įsigydamas  prekes  elektroninėje  parduotuvėje , nurodo: asmens  vardą,  pavardę, prekių pristatymo adresą,  tel. numerį, elektroninį  paštą.

2.2. Pirkėjas , nurodydamas  savo  vardą,  pavardę,  prekių    pristatymo  adresą, tel. numerį, elektroninį  paštą sutinka, kad  šie duomenys  būtų tvarkomi  pardavėjo elektroninėje  parduotuvėje,  pardavėjo veiklos  analizei,  rinkodaros   tikslais .

2.3 .PIrkėjas , pateikdamas   savo  prašomus  duomenis  , sutinka  , kad  jo nurodytu el. pašto  adresu   būtų  siunčiama   informacija ,  būtina   prekių   užsakymui   įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas  elektroninėje  parduotuvėje,  įsipareigoja  neatskleisti     kitiems asmenims   prisijungimo  duomenų. Jeigu Pirkėjas prarado   prisijungimo    duomenis ,    privalo nedelsdamas   apie   tai   informuoti   Pardavėją  el. paštu.

2.6. Pardavėjas   turi teisę  perduoti  duomenis    trečiosioms  šalims    tik  Lietuvos   Respublikos įstatymų nustatyta  tvarka.

  1. Prekių įsigijimas

3.1. Pirkėjo pageidavimu   ilgalaikės   prekių tiekimo   sutartys  gali  būti  aptartos  atskirais   susitarimais.

3.2 . Pirkėjas,  įsigydamas  prekes   elektroninėje   parduotuvėje,  sutinka  su  prekių  įsigyjimo  Taisyklėmis ,  įsipareigoja   jų laikytis ,  nepažeisti Lietuvos  Respublikos  teisės    aktų.

  1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas  įsipareigoja  elektroninėje   erdvėje   pateikti  Pirkėjui informaciją apie  jį dominančią  prekę,  sudaro  sąlygas  Pirkėjui  naudotis  elektronine   parduotuve.

4.2. Pardavėjas  Pirkėjo  užsakytas  prekes  pristato  jo nurodytu adresu:  paštu,  paštomatu, kurjeriu  ( pagal  jų nurodytus   įkainius)   ar ,Pirkėjui  pageidaujant  ( atsižvelgiant į kiekį,  vietovę ir pan.)  , tiesiogiai  Pirkėjui. Tokiu atveju pristatymo  kainą  aptariama   atskirai  el. paštu.

4.3. Pardavėjas    turi teisę  nedelsiant  apriboti Pirkėjui  galimybę naudotis  el. parduotuve, kilus  įtarimui,  kad pirkėjas  nesažiningai naudojasi savo teisėmis ar bando pakenkti elektroninės parduotuvės veiklai.

4.4. Pardavėjas  įsipareigoja  saugoti   Pirkėjui   priklausančią asmeninę informaciją,  kurią Pirkėjas pateikia   įsigydamas  prekes.

  1. Prekių užsakymas

5.1. El. parduotuvė  veikia  kiekvieną  dieną, be  pertraukų.

5.2. Pardavėjas   įsipareigoja   pateikti  užsakytas  prekes  paštui,  paštomatui  ar  kurjerių  tarnybai  per 12 val.  po  apmokėjimo  už prekes   gavimo.

5.3. Prekių  kainos  el. parduotuvėje  ir suformuotame  užsakyme  nurodomos  eurais.

5.4. Pirkėjas  pasirenka  vieną iš  nurodytų būdų atsiskaityti  už prekes.

5.5 Pirkėjas  įsigyja prekes  pagal  kainas  galiojančias   pildant   užsakymą.

  1. Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjui pageidaujant, prekių pristatymo būdas ir kaina gali būti aptarta ir suderinta individualiai elektroniniu paštu.

6.2. Pardavėjas  įsigytas  prekes  Pirkėjui  pristato  Pirkėjo  nurodytu  adresu.

6.3. Pirkėjas  įsipareigoja  prekes  atsiimti   pats, atsiėmus  prekes  kitam  asmeniui  nei  nurodyta užsakyme  , Pirkėjas  praranda  teisę  grąžinti prekes.

6.4. Pardavėjas  neatsako  dėl  pašto, paštomatų  ar kurjerių  numatytų pristatymo  terminų pažeidimo.  Jei Pardavėjo  sandėlyje  nėra  reikiamų  prekių  Pardavėjas  apie  tai  informuoja  Pirkėją el. paštu.  Jei prekių  pateikimas  dėl  kokių  nors  nenumatytų  priežasčių   vėluoja,  Pardavėjas  apie  tai  informuoja Pirkėją  el. paštu.

6.5.  Pardavėjas  atleidžiamas  nuo atsakomybės už prekių pateikimą, jei  prekės  Pirkėjui    nepateikiamos  arba  pateikiamos  ne laiku  dėl  Pirkėjo  kaltės  arba  dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.6. Pirkėjas  įsipareigoja  nedelsiant  pranešti  el. paštu  Pardavėjui,  jeigu   siunta  pateikiama  pažeistoje pakuotėje   ar siuntos   turinys   neatitinka    užsakymo.

6.7. Pirkėjas  atsiimdamas  prekes   pašte  ar iš  kurjerio  ir pastebėjęs   pažeidimus  pakuotėje  visais  atvejais  apie  pažeidimus turi  nurodyti siuntos  atsiėmimo (pašte)  dokumentuose   ar  kurjerio pristatymo dokumentuose,  ar surašyti atskirą aktą dėl pastebėtų pažeidimų, dalyvaujant   pašto darbuotojui, kurjeriui.  Esant pakuotės  pažeidimams  ir  netalikus  šių  veiksmų  pardavėjas  yra atleidžiamas  nuo atsakomybės  už  siuntos  turinį , o  Pirkėjas  praranda   prekės  grąžinimo   teisę.

6.8. Pirkėjo  nurodytas  prekių  pristatymo adresas   laikomas:  pašto  skyrius.,  paštomatas  ar kitas adresas

  1. Prekių aprašymas

7.1. Elektroninėje   parduotuvėje  parduodamos  prekės  aprašymas  yra pateikiamas  MB “NATECA” tinklalapyje.

7.2. Pardavėjo  parduodamų  prekių  galiojimo  terminas  yra nurodomas  ant  kiekvienos  pakuotės atskirai.

  1. Prekių grąžinimas ir  keitimas

8.1. Pirkėjas  turi  teisę   grąžinti  prekes , jei nuo jų  pristatymo pirkėjo nurodytu adresu  praėjo  ne daugiau  nei 72 val . ir prekių pakuotė  nebuvo pažeista  iki pristatymo nurodytu adresu.  Apie  grąžintinas  prekes  Prkėjas  turi informuoti Pardavėją  el. paštu   nepraėjus  48 val. nuo  prekių  pristatymo  pirkėjo  nurodytu adresu.  Nėra grąžintinos  prekės  kurios  tapo netinkamos  vartoti dėl sveikatos   apasaugos   ar  higienos   priežasčių  po pristatymo  pirkėjo  nurodytu  adresu..

8.1. Parduotos  prekės  gali būti keičiamos  ne  vėliau  kaip  per  72 valandas  nuo  prekių  pristatymo  Pirkėjo  nurodytu  adresu  ir  tik Pirkėjui   laikantis   prekių  įsigyjimo elektroninėje    parduotuvėje  numatytų  taisyklių.

  1. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

9.1. Pirkėjas   atsako,  prisiima    atsakomybę  už  Pirkėjo  pateikiamų  duomenų  teisingumą.  Pardavėjas  neatsako   jei   prekė  nebuvo   pristatyta   Pirkėjui   ar   pristatyta  pažeidžiant  terminus   jei   Pirkėjas    nurodė   neteisingus   duomenis.    Pardavėjas   neatsako    už   atsiradusius   padarinius   dėl pirkėjo kaltės   ir   įgyja  teisę    reikalauti  iš   Pirkėjo  patirtų    nuostolių    atlyginimo.

9.2. Pirkėjas  prisiima   atsakomybę   už savo    atliktus   veiksmus   įsigyjant    prekes     el. parduotuvėje.

9.3. Jei    Pirkėjas    įsigydamas    prekes   naudojasi  trečiojo  asmens  duomenimis   Pardavėjas  šį  asmenį  laiko  Pirkėju. Išaiškėjus   šiai   aplinkybei   Pirkėjas   praranda  teisę  grąžinti prekes,  atgauti sumokėtas   pinigines   lėšas.

9.4. Pardavėjas    atleidžiamas   nuo   bet  kokios    atsakomybės   jei  Pirkėjas   nesilaikė  el. parduotuvėje prekių  įsigyjimo  taisyklių .

9.5. Jei  Pardavėjo   el. parduotuvėje    yra nuorodos   į kitų įmonių,  įstaigų,   organizacijų  ar  asmenų  el. tinklalapius,   Pardavėjas    nėra  atsakingas    už ten esančią informaciją  ar  vykdomą  veiklą.

9.6. Atsiradusius   nuostolius  atlygina   kaltoji    šalis.

9.7. Pardavėjas ir Pirkėjas  pranešimus,  informaciją  siunčia  elektroniniu  paštu. Pardavėjas  neatsako  jei  Pirkėjas   negauna   Pardavėjo   siunčiamos  informacijos dėl priežasčių  nepriklausančių  nuo Pardavėjo.

  1. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios prekių   įsigyjimo   el. parduotuvėje   Taisyklės    sudarytos    vadovaujantis  LR įstatymais   ir teisės   aktais.

10.2. Visi  nesutarimai,  kilę   dėl   šių Taisyklių   vykdymo, sprendžiami   derybų būdu.  Nepavykus susitarti,   ginčai   sprendžiami    LR įstatymų nustatyta   tvarka,  pagal  MB “Nateca” registracijos    vietą.