Prekių įsigyjimo el. parduotuvėje „www.nateca.eu“ taisyklės

  1. Elektroninės parduotuvės taisyklės

1.1. Prekes MB „NATECA“ elektroninėje  parduotuvėje gali įsigyti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys.

1.2. Pirkėjas, įsigydamas prekes MB „NATECA“ elektroninėje parduotuvėje, sutinka su šiomis prekių įsigyjimo taisyklėmis.

1.3. Pardavėjas, atsižvelgdamas į galiojančius teisės aktus, turi teisę bet kada pakeisti, papildyti ir pan. elektroninės parduotuvės taisykles. Pirkėjas vadovaujasi prekių įsigijimo metu galiojančiomis prekių įsigijimo taisyklėmis.

1.4. Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje susipažinęs su prekių įsigyjimo taisyklėmis, pateikęs reikalaujamus duomenis ir patvirtinęs užsakymą, sutinka su prekių įsigijimo taisyklėmis.

  1. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, nurodo: asmens vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, tel. numerį, elektroninį paštą.

2.2. Pirkėjas, nurodydamas savo vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, tel. numerį, elektroninį paštą, sutinka, kad šie duomenys būtų tvarkomi pardavėjo elektroninėje parduotuvėje,  pardavėjo veiklos analizei, rinkodaros tikslais.

2.3. Pirkėjas, pateikdamas savo prašomus duomenis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiama informacija, būtina prekių  užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje, įsipareigoja neatskleisti kitiems asmenims prisijungimo duomenų. Jeigu Pirkėjas prarado prisijungimo duomenis, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją el. paštu.

2.6. Pardavėjas turi teisę perduoti duomenis trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  1. Prekių įsigijimas

3.1. Pirkėjo pageidavimu ilgalaikės prekių tiekimo sutartys gali būti aptartos atskirais susitarimais.

3.2. Pirkėjas, įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, sutinka su prekių įsigyjimo Taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis, nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

  1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja elektroninėje erdvėje pateikti Pirkėjui informaciją apie jį dominančią prekę, sudaro sąlygas Pirkėjui naudotis elektronine parduotuve.

4.2. Pardavėjas Pirkėjo užsakytas prekes pristato jo nurodytu adresu:  paštu,  paštomatu, kurjeriu  (pagal jų nurodytus įkainius) ar, Pirkėjui pageidaujant (atsižvelgiant į kiekį, vietovę ir pan.), tiesiogiai Pirkėjui. Tokiu atveju pristatymo kaina aptariama atskirai el. paštu.

4.3. Pardavėjas turi teisę nedelsiant apriboti Pirkėjui galimybę naudotis el. parduotuve, kilus įtarimui, kad pirkėja nesažiningai naudojasi savo teisėmis ar bando pakenkti elektroninės parduotuvės veiklai.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, kurią Pirkėjas pateikia įsigydamas prekes.

  1. Prekių užsakymas

5.1. El. parduotuvė veikia kiekvieną dieną, be pertraukų.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja pateikti užsakytas prekes paštui,  paštomatui ar kurjerių tarnybai per 12 val.  po  apmokėjimo už prekes gavimo.

5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

5.4. Pirkėjas pasirenka vieną iš nurodytų būdų atsiskaityti už prekes.

5.5 Pirkėjas įsigyja prekes pagal kainas galiojančias pildant užsakymą.

  1. Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjui pageidaujant, prekių pristatymo būdas ir kaina gali būti aptarta ir suderinta individualiai elektroniniu paštu.

6.2. Pardavėjas  įsigytas prekes Pirkėjui pristato Pirkėjo nurodytu adresu.

6.3. Pirkėjas  įsipareigoja prekes atsiimti  pats, atsiėmus prekes kitam asmeniui nei nurodyta užsakym , Pirkėjas  praranda  teisę  grąžinti prekes.

6.4. Pardavėjas  neatsako  dėl  pašto, paštomatų  ar kurjerių  numatytų pristatymo  terminų pažeidimo.  Jei Pardavėjo  sandėlyje nėra reikiamų  prekių  Pardavėjas  apie  tai  informuoja  Pirkėją el. paštu.  Jei prekių  pateikimas  dėl  kokių  nors  nenumatytų  priežasčių   vėluoja,  Pardavėjas  apie  tai  informuoja Pirkėją  el. paštu.

6.5.  Pardavėjas  atleidžiamas  nuo atsakomybės už prekių pateikimą, jei  prekės  Pirkėjui  nepateikiamos  arba  pateikiamos  ne laiku  dėl  Pirkėjo  kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.6. Pirkėjas  įsipareigoja  nedelsiant  pranešti  el. paštu  Pardavėjui,  jeigu   siunta  pateikiama  pažeistoje pakuotėje   ar siuntos  turinys neatitinka užsakymo.

6.7. Pirkėjas  atsiimdamas  prekes   pašte  ar iš  kurjerio  ir pastebėjęs   pažeidimus  pakuotėje  visais  atvejais  apie  pažeidimus turi  nurodyti siuntos  atsiėmimo (pašte)  dokumentuose  ar  kurjerio pristatymo dokumentuose,  ar surašyti atskirą aktą dėl pastebėtų pažeidimų, dalyvaujant  pašto darbuotojui, kurjeriui.  Esant pakuotės  pažeidimams  ir  netalikus  šių  veiksmų  pardavėjas  yra atleidžiamas  nuo atsakomybės  už  siuntos  turinį , o  Pirkėjas  praranda   prekės  grąžinimo   teisę.

6.8. Pirkėjo  nurodytas prekių  pristatymo adresas laikomas:  pašto  skyrius,  paštomatas ar kitas adresas.

  1. Prekių aprašymas

7.1. Elektroninėje   parduotuvėje  parduodamos  prekės  aprašymas  yra pateikiamas  MB “NATECA” tinklalapyje.

7.2. Pardavėjo  parduodamų  prekių  galiojimo  terminas  yra nurodomas  ant  kiekvienos  pakuotės atskirai.

  1. Prekių grąžinimas ir  keitimas

8.1. Pirkėjas  turi  teisę   grąžinti  prekes , jei nuo jų  pristatymo pirkėjo nurodytu adresu  praėjo  ne daugiau  nei 72 val . ir prekių pakuotė  nebuvo pažeista  iki pristatymo nurodytu adresu.  Apie  grąžintinas  prekes  Prkėjas  turi informuoti Pardavėją  el. paštu   nepraėjus  48 val. nuo  prekių  pristatymo  pirkėjo  nurodytu adresu.  Nėra grąžintinos  prekės  kurios  tapo netinkamos  vartoti dėl sveikatos   apasaugos   ar  higienos   priežasčių  po pristatymo  pirkėjo  nurodytu  adresu..

8.1. Parduotos  prekės  gali būti keičiamos  ne  vėliau  kaip  per  72 valandas  nuo  prekių  pristatymo  Pirkėjo  nurodytu  adresu  ir  tik Pirkėjui   laikantis   prekių  įsigyjimo elektroninėje    parduotuvėje  numatytų  taisyklių.

  1. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

9.1. Pirkėjas   atsako,  prisiima    atsakomybę  už  Pirkėjo  pateikiamų  duomenų  teisingumą.  Pardavėjas  neatsako   jei   prekė  nebuvo   pristatyta   Pirkėjui   ar   pristatyta  pažeidžiant  terminus   jei   Pirkėjas    nurodė   neteisingus   duomenis.    Pardavėjas   neatsako    už   atsiradusius   padarinius   dėl pirkėjo kaltės   ir   įgyja  teisę    reikalauti  iš   Pirkėjo  patirtų    nuostolių    atlyginimo.

9.2. Pirkėjas  prisiima   atsakomybę   už savo    atliktus   veiksmus   įsigyjant    prekes     el. parduotuvėje.

9.3. Jei    Pirkėjas    įsigydamas    prekes   naudojasi  trečiojo  asmens  duomenimis   Pardavėjas  šį  asmenį  laiko  Pirkėju. Išaiškėjus   šiai   aplinkybei   Pirkėjas   praranda  teisę  grąžinti prekes,  atgauti sumokėtas   pinigines   lėšas.

9.4. Pardavėjas    atleidžiamas   nuo   bet  kokios    atsakomybės   jei  Pirkėjas   nesilaikė  el. parduotuvėje prekių  įsigyjimo  taisyklių .

9.5. Jei  Pardavėjo   el. parduotuvėje    yra nuorodos   į kitų įmonių,  įstaigų,   organizacijų  ar  asmenų  el. tinklalapius,   Pardavėjas    nėra  atsakingas    už ten esančią informaciją  ar  vykdomą  veiklą.

9.6. Atsiradusius   nuostolius  atlygina   kaltoji    šalis.

9.7. Pardavėjas ir Pirkėjas  pranešimus,  informaciją  siunčia  elektroniniu  paštu. Pardavėjas  neatsako  jei  Pirkėjas   negauna   Pardavėjo   siunčiamos  informacijos dėl priežasčių  nepriklausančių  nuo Pardavėjo.

  1. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios prekių   įsigyjimo   el. parduotuvėje   Taisyklės    sudarytos    vadovaujantis  LR įstatymais   ir teisės   aktais.

10.2. Visi  nesutarimai,  kilę   dėl   šių Taisyklių   vykdymo, sprendžiami   derybų būdu.  Nepavykus susitarti,   ginčai   sprendžiami    LR įstatymų nustatyta   tvarka,  pagal  MB “Nateca” registracijos    vietą.